دانلود نرم افزار
لینک این خبر توسط نرم افزار نیشابور پیام ارسال شده است

بیمار مرگ مغزی به شش نفر زندگی بخشید

10 : 0 - 1398-7-18
بیمار مرگ مغزی نیشابوری به شش نفر زندگی بخشید
ثبت شده در :سامانه خبری نیشابور پیام
خبر شهری - فرمانداری
کد خبر : 31570689032